Salastatud avalik teave

2. juuli 2013 

Tartu halduskohtu otsus selle kohta, et Narva linn käitus ebaseaduslikult, kui keeldus teabenõude peale väljastamast advokaadibüroo arveid, on olulise tähendusega. Väga sageli on omavalitsused püüdnud selgitada dokumentide väljastamisest keeldumist, et nad annaksid küll, aga kuna lepingupartner on eraõiguslik äriühing, ei kuulu ostetavate teenuste-kaupade kohta käiv info avalikustamisele.

Selline lähenemine on iseenesest väär. Sest pole omavalitsuse asi kaitsta ühe või teise erafirma huve. Kui äriettevõte soovib maksumaksjalt raha saada, peab maksumaksja teadma, kui kalliks see talle läheb.

Pealegi ütleb avaliku teabe seadus otse, et riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusest ja avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teabevaldaja ei tohi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistada dokumente riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarveraha kasutamise ning eelarvest makstud tasude ja hüvitiste kohta.

See on kohtuotsus on väga konkreetne ja selge meeldetuletus omavalitsustele, et mitte ükski sent nende eelarves ei ole kuidagi seadusliku salalooriga kaetud ning puudutab ka näiteks kohustust avalikustada ametnikele makstavad lisatasud ja preemiad, kui seda küsitakse. Teame omast kogemusest, et selle viimase teema puhul on nii mõnelgi omavalitsusel olnud raskusi käituda seadusekuulekalt ning sellekohane teave välja anda.