Kiviõli Vesi keeldub omaosaluse maksmisest

12. detsember 2012 GERLI ROMANOVITŠ

Novembrikuus kirjutasid Järve Biopuhastuse juhatuse liige Vladislav Petuhhov (paremal) ja AS Nordeconi esindaja Avo Ambur alla lepingule Kiviõli vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise esimese etapi tööde alustamiseks, mis automaatselt tähendas ka rahalisi kohustusi Kiviõli senisele vee-ettevõttele. Viimane aga keeldub omaosaluse maksmisest.

Kiviõli Vesi, kes mõned aastad tagasi sai linna veeoperaatoriks klausliga, et ta peab osalema Kiviõli vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamises rahalise panusega, keeldub praegustel tingimustel oma 182 000 euro suuruse omaosaluse maksmisest. 

Kiviõli volikogu võttis mõned aastad tagasi vastu otsuse Kiviõli linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rendile andmiseks OÜ-le Kiviõli Vesi, lisades otsusesse tingimuse, et vee-ettevõte osaleb linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projektis omaosalusega, mis küündib paari protsendini.

Kiviõli Vesi kirjutas lepingule alla, võttes endale sellega kohustuse. Nüüd, kui aeg on 182 000 euro suuruse omaosaluse maksmiseks, teatas Kiviõli Vesi, et ei ole kehtivatel tingimustel valmis seda tegema ning peab neile esitatud nõuet ebaõiglaseks.

Nõukogu otsustab

Kas Kiviõli Vee tasumata jäänud 182 000 euro suuruse omaosaluse maksab kinni OÜ Järve Biopuhastus, kes volikogu toonase otsuse kohaselt peaks linna veeoperaatori ameti üle võtma pärast projekti elluviimist, või jagatakse see proportsionaalselt Kiviõli linna ja biopuhastusettevõtte vahel, otsustavad Järve Biopuhastuse teisipäeval kogunevad nõukogu ja üldkoosolek.

Summa, mille maksmisega Kiviõli vee-ettevõte kunagi lepingut sõlmides nõustus, jääb aga siiski üles ning Järve Biopuhastuse juhatuse liikme Vladislav Petuhhovi sõnul on tõenäoline, et nad nõuavad selle ettevõttelt sisse. Lõpliku otsuse selle kohta peavad aga samuti ütlema nõukogu ja üldkoosolek, kes mõlemad küsimust teisipäeval arutama hakkavad.

Kindel on see, et torustike ehitamine ja rekonstrueerimine ühe osapoole äralangemise pärast seisma ei jää – esimese osa tööde tegemiseks on lepingki juba sõlmitud ning tööd peaksid kohe-kohe algama.

Kiviõli linnapea Dmitri Dmitrijevi sõnul ootavad ka nemad projekti juhtivpartneri Järve Biopuhastuse otsust selle kohta, mis ja kuidas saab edasi ja kas Kiviõli linn peab suurendama oma rahalist panust või mitte.

Ka lepingu mittetäitmisest tulenevate kohustustega tegelemine ning võimalike sanktsioonide esitamine Kiviõli Veele on Kiviõli linnapea sõnul eelkõige Järve Biopuhastuse otsustuskoht. Linnapea möönis küll, et kui Kiviõli Vesi keeldub omaosalust täitmast, on nad rikkunud lepingut ka Kiviõli linnaga, kuid lisas, et omavahel pole tingimustes kokkuleppele jõudnud eelkõige ettevõtjad omavahel. “Ma tean, et nad pidasid läbirääkimisi, kuid siis jõudsid patiseisu,” ütles ta.

Küll ei näe volikogu toonane otsus ette mingeid koostööküsimusi Kiviõli Vee ja Järve Biopuhastuse vahel. Volikogu otsuse järgi peaks Kiviõli Vesi panustama rahaliselt ning linn peaks pärast projekti lõppemist andma oma vee- ja kanalisatsioonitorustikud üle Järve Biopuhastusele, millega sisuliselt lõpetatakse Kiviõli Vee volitused operaatorina.

Kiviõli Vesi omalt poolt tegi Järve Biopuhastusele ettepaneku koostöölepingu sõlmimiseks, et osa torustikest ja ka veepuhastusjaam jääks nende opereerida, kuid Järve Biopuhastus ei pidanud sellist lahendust otstarbekaks ning on valmis kogu linna opereerimise üle võtma ettenähtud ajal.

Lepingu lõpetamine on võimalik

Kas lepingu rikkumine võiks tähendada ka Kiviõli Veega kohe lepingu lõpetamist, oleneb paljuski Järve Biopuhastusest. “Juhul kui nad meile sellise ettepaneku teevad ning tahavad linna opereerimise kohe üle võtta, siis peab volikogu seda arutama,” ütles Dmitrijev.

Järve Biopuhastus omalt poolt ei välista võimalust, et nad sellise ettepaneku teevad. “Me ei arva, et lahkarvamused ühes küsimuses peaksid mõjutama koostööd mujal ning meil ei ole Kiviõli Veele mingeid ettepanekuid, kuid kui nõukogu näeb, et me võiksime opereerimise varem üle võtta, siis võime sellise ettepaneku teha, seda enam, et nii nõukogus kui üldkoosolekul on ka Kiviõli esindajad, kes võiksid selle küsimuse lahendamisel kaasa rääkida,” ütles Petuhhov.

Sisuliselt tähendaks operaatori vahetamine linnas seda, et Kiviõli linn annaks oma veetorustikud Järve Biopuhastusele üle pool aastat varem kui praegu planeeritud ning tehniliselt on Järve Biopuhastus valmis need pool aastat varem vastu võtma ning veeoperaatoriks saama.

Kiviõli Vee juhatuse liige Eldur Lainjärv, kes on ka Kiviõli volikogu esimees, keeldus ettevõtte otsust oma lubatud kohustuse mittetäitmise kohta kommenteerimast.