Kiviõli õhk ei vasta normidele

13. aprill 2012 GERLI ROMANOVITŠ

Kiviõli Keemiatööstus tahab lähiajal paika panna strateegilised otsused, pärast mida on selge, milliseid keskkonnainvesteeringuid ja mis järjekorras teha tuleb.


Eesti keskkonnauuringute keskuse labori välisõhu kvaliteedi mõõtmised näitasid Kiviõlis mitut rikkumist, mistõttu peab Kiviõli Keemiatööstus panustama õhukvaliteedi parandamisse. 

Keskkonnainspektsiooni tellitud ja Eesti keskkonnauuringute keskuse labori läbiviidud välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mida tehti eelmise aasta aprillist detsembrini, näitasid mitmeid rikkumisi, millest osa võis olla seotud poolkoksimäe ja liiklusega, suurem osa aga Kiviõli Keemiatööstusega. Ületamisi oli tahkete osakeste kontsentratsioonis, aga eeldatavasti ületati ka ööpäeva keskmist fenoolide piirväärtust. 
Lisaks sellele tuvastas liikuv õhulabor, et ehkki vesiniksulfiidide piirväärtuse ületamisi ei olnud, olid selle maksimaalsed kontsentratsioonid kõrged, mistõttu oli linnas tunda ebameeldivat haisu. Seda kinnitab ka lõhnaainete hajumiskaart, mille põhjal tuvastati lõhnaainete ülemäärane esinemine Kiviõli linnas ja selle lähiümbruses. 
19. sajandi Inglismaa
Kiviõli Keemiatööstuse korstnast tuleva musta suitsu põhjuseks peab labor katelde töörežiimi ebatäpset väljareguleerimist. Lisaks märgib uuring, et Kiviõli Keemiatööstusele ei kehti suurte põletusseadmete piirväärtused, mille kohta tegi keskkonnaministeerium ettevõttele erandi 2004. aastal. Kui ettevõttele kehtiksid suurte põletusseadmete korstnasisesed piirväärtused, siis oleksid kõik sealt tehtud mõõtmiste tulemused ületanud lubatud piiri ning ettevõte ei tohiks heitkoguseid piiramata oma tööd jätkata. 
Lisaks näitas uuring, et ettevõttele 2007. aastal väljastatud kompleksloas on välisõhu saastamisega seotud lubatud heitkoguse projektides mitmeid kummalisi vastuolusid. Näiteks mahutitest lähtuvate saasteainete hetkelise heitkoguse arvutamise aluseks on aastased käibed ehk reaalselt pumpamise ajal lühiajaliselt õhku eralduv heitkogus on laiali jagatud terve aasta peale. Samuti on kasutatud heitkoguste arvutamisel metoodikaid, mis ei ole seadusega kooskõlas. 
“Ma ei saa öelda, et olukord Kiviõli õhuga oleks katastroofiline, kuid eksimusi on ning see must suits, mis ettevõtte korstnast tuleb, sobib pigem 19. sajandi Inglismaale, mitte praegusesse Euroopasse,” ütles uuringu üks autoreid Erik Teinemaa. 
Panevad plaane paika
Hiljuti Kiviõli Keemiatööstusest 50 protsenti omandanud Heiti Hääle sõnul püüavad nad selle aasta jooksul panna paika kõik tulevikuplaanid, mis aitavad kaasa nii õhusaaste vähendamisele kui ka nende probleemide lahendamisele, mida nõuab uus kompleksluba. Probleemide lahendamiseks on antud pool aastat. “Ma ei saa praegu välja lubada konkreetseid kuupäevi, kuna kõik vajalikud investeeringud on väga suured ning ajamahukad,” ütles ta. 
Küll kinnitas ta, et tehakse ära strateegilised otsused, mis aitavad kaasa lahenduste leidmisele. Näiteks see, kas jätkatakse põlevkiviga kütmist, minnakse üle gaasile või hoopis muule variandile. See otsus sõltub paljuski sellest, kas linn soovib jätkuvalt ettevõttelt soojust osta või ei. 
“Paljud meie tulevikuplaanid lähtuvad koostatavatest parima võimaliku tehnika nõuetest,” kinnitas ta. Lisaks veel tahke soojuskandja töölesaamisest – seda on katsetatud viis aastat ning selle katsetamine on ka üks põhjus, miks õhusaastega probleemid tekivad. 
Eile Kiviõli linnavalitsusse eri osapooled nõupidamislaua taha kutsunud keemiaettevõte loodab, et avatud dialoogis leitakse lahendus, mis rahuldaks nii ettevõtet kui ka kõiki osapooli ning aitaks paika panna prioriteedid, mis järjekorras keskkonnaküsimusi lahendama hakata. Õhusaaste probleemide lahendamine on üks olulisemaid prioriteete.