Sõudekanal annab kaevandatud alale uue elu

21. september 2011 KALMER SOKMAN, Eesti Energia Kaevandused, arendusjuht

Kalmer Sokman.


Ligi 40 aasta jooksul on Aidu karjääris kaevandatud peaaegu 90 miljonit tonni põlevkivi, kuid praeguseks on karjääri varud ammendumas.

Karjääri sulgemine avab kaevandatud ala kasutamiseks uued võimalused – mõned aastad tagasi välja pakutud idee kasutada Aidu karjääri sulgemise järel veega täituvaid tranšeesid veematkade alana on kasvanud visiooniks rajada rahvusvaheliste võistluste nõuetele vastav sõudekanal. Eesti Energia Kaevandused aitab Maidla vallale kaasa, et plaanitud projekt saaks ellu viidud.

Aidu karjääri (endine Oktoobri karjäär) rajamine algas 1965. aastal, 1974. aasta 30. septembril võeti ekspluatatsiooni karjääri I järk. Karjäärialal olid kunagi külad, metsad ja sood, praeguseks on kujunemas metsastatud ala, mida lõhestavad sissesõiduteed ehk tranšeed.

Viimastel aastatel kaevandatakse karjääris ligi 2 miljonit tonni põlevkivi aastas. 2012. aasta keskpaiku on plaanis teha viimased katendi ja põlevkivikihi lõhkamised. Peagi sammuvad draglainid [karjääriekskavaatorid] Aidu tööstusterritooriumile, kus nad demonteeritakse, et transportida Narva karjääri, jätkamaks uues piirkonnas mäetöid.

Aidu karjäärist lõunas on põlevkivivaru 8,3 miljonit tonni, mida on otstarbekas kaevandada allmaakaevandusega praeguse Aidu karjääri taristu baasil. Juba järgmisel kevadel alustatakse Aidu III allmaakaevanduse ettevalmistustöid. Nn Aidu III kaeveväljalt saab toota 6,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi, kaevandades ~2 miljonit tonni põlevkivi aastas. Tööd ligi 300 töötajale jätkub 2015. aastani. Aidu III töötamise ajal jääb osa Aidu pumplaid tööle, et hoida põlevkivi väljaveotranšeed kuivad.

Allmaakaevanduse töö lõpetamisel peatatakse Aidu karjääri veepumbad. Tranšeed täituvad veega ning kujuneb kammikujuline järv. Geoloogiakeskuse teadurite tehtud hüdrogeoloogilise prognoosi kohaselt tõuseb vesi kahe-kolme aasta jooksul nii kõrgele, et hakkab voolama karjäärist Ojamaa jõkke. Aidu järvest kujuneb veespordi arendamiseks unikaalne ala, kuhu saab ehitada vajalikke rajatisi, kuna territooriumil puuduvad veekogude ümber kehtivad ehituspiirangud.

Just praegu on õige aeg teha plaane ning otsuseid, mida ja kuhu rajada. Maidla vallas on läbi viidud Aidu karjääriala teemaplaneering. Tulevase Aidu rekreatsiooniala pärliks peaksid saama sõudekanal ja veespordikeskus.

Kanali rajamiseks tuleb Aidu karjääri lõpptranšee teha laiemaks – pärast mäetööde lõpetamist jääb umbes 80 meetri laiune tranšee, kuid sõudekanaliks on tarvis vähemalt 130meetrist kanalit koos 30 meetri laiuse abikanaliga. Kanali pikkuseks kavandatakse 2,3 kilomeetrit ja sügavuseks kuni 4 meetrit.

Sellise gigantse kanali rajamiseks kasutatakse karjääris vabanevaid draglaine – ekskavaatoreid noole pikkusega 70 m ja kopamahuga 10 kuupmeetrit. 2,2 miljoni kuupmeetri kaevise teisaldamiseks kulub kahel draglainil umbes seitse kuud, lisaks veel buldooserite töö. Aidu karjääri veega täitumine kuni absoluutkõrguseni 42 meetrit toimub 2,5 aasta jooksul. Ainuüksi süvendi maksumuseks kulub ligikaudu miljon eurot.

Juba praegu käib karjääris seoses korrastustööde kavaga uudistamas nii vallaametnikke kui ka riigikogulasi. Peamiseks huviks on kanaliga seotud detailid: kuhu tuleb kanal, kui kõrgele kerkib vesi, millist teed pidi kanalile ligi pääseb. Aidu karjääriala kõrgemale künkale Sipelgamäele paigaldasid kaevanduste töötajad koostöös RMKga kodanikualgatuse “Teeme ära!” raames informatiivse stendi vastustega korduvatele küsimustele. Lisaks kinnitati mäe jalamile mõõdulatt, mis näitab, kui kõrgele vesi karjääris tulevikus tõuseb.

Korrastustööde käigus tõstetakse karjääris Kohtla-Nõmme kaevanduspargi-muuseumini kulgeva tee tasapinda mitme meetri jagu, et tulevikus vesi teed ei uputaks. Kui 2012. aastal lõpeb põlevkivi kaevandamine Aidu karjääri Vanaküla jaoskonnas, avatakse tee avalikuks kasutuseks – teekond Kohtla-Nõmmelt Maidlasse lüheneb enam kui 20 kilomeetri võrra.

Aidu karjäär saab uue väärtuse omapärase maastiku ja veespordikeskusega, olles samas lahti uutele ideedele Maidla ja Mäetaguse valla väärtuse tõstmiseks. Sellist objekti ei ole regioonis ega Eestis tervikuna, järelikult võib sõudekanalist kujuneda tõeline pärl nii Ida-Virumaa elanikele kui ka turistidele ja Eesti sõudesportlastele.