Etteheited Jõhvi vallajuhtidele: East on muudetud Enoki adjutandiks

21. juuni 2017 
Teet Enok (tagaplaanil) ja Eduard East saavad umbusaldusavalduses mitmeid etteheiteid konkreetsete juhtumite pärast.

Teet Enok (tagaplaanil) ja Eduard East saavad umbusaldusavalduses mitmeid etteheiteid konkreetsete juhtumite pärast.

Möödunud neljapäeval andis Jõhvi volikogu opositsioon sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehe Teet Enoki ja vallavanem Eduard Easti vastu. Umbusaldajate eestkõneleja Niina Neglason luges samal istungil ette ka põhjused, miks praegused juhid ei sobi enam oma ametisse. 

Umbes kolmele leheküljele mahtunud põhjendustes antakse ülevaade põhjustest, mida Põhjarannik siinkohal refereerib.

Süüdistus: areng on seiskunud 

Eastile heidetakse ette, et ta pole suutnud Jõhvit päevast päeva juhtida ning valla areng on tema aastase valitsemise ajal sisuliselt seiskunud.

“Praegune vallavavanem ja vallavalitsus pole enam kui ühe aasta jooksul suutnud tuua volikokku ühtegi uut, tõsiseltvõetavat ning arvestatavat ideed või ettepanekut, mis viiks Jõhvi valla arengut edasi ja tagaks valla jätkusuutliku arengu. Sisuliselt viiakse ellu vaid varasema vallavolikogu ja -valitsuse ideid ja otsustusi,” seisab umbusaldusavalduses. Samas leitakse, et vallavanem “on muutunud vallavolikogu esimehe T. Enoki isiklikuks “adjutandiks” ja tema isiklike käskude ning suuniste pimesi elluviijaks”.

Umbusaldajate sõnul puudub vallavanemal volikogu komisjonide või eestseisuse istungitel enamasti “üheselt mõistetav ja igati argumenteeritult arvestatav seisukoht, mis veenaks koosolekul osalejaid vallavalitsuse esitatud ettepanekutega nõustuma”.   Esile tuuakse ka läinud kevadel aset leidnud juhtum, kus ilmnes, et valla järelevalveinspektor elab sotsiaalkorteris, ja selle asemel, et veenda ametnikku ekslikult saadud korterit vabastama, püüdis East saada volikogu heakskiitu, et korter sotsiaaleluruumide nimistust välja viia.

Ei pääse East ka etteheidetest Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni vallandamise pärast.

“Allakirjutanud ei anna siin hinnangut direktori ametist vabastamise põhjustele ja seaduslikkusele. Vallavanem võis ja pidi ette nägema, et tema ettepanek direktori ametist vabastamiseks vaid mõned päevad enne õppeaasta lõppu võib kaasa tuua mittemõistmist ja emotsionaalseid reageeringuid nii osa õpetajate, lastevanemate kui ka õpilaste poolt. Direktori ametist vabastamine peab mitte ainult olema aus ja õiglane, vaid sellisena ka näima. Vallavanemal ja -valitsusel on alati olemas kaalutlusruum, kas õiguslikud faktorid ja asjaolud kaaluvad ikka üles inimliku faktori ja avaliku huvi,” seisab umbusalduses. Samuti pole umbusalduse esitanud rahul, et vallavanem on riiklike tähtpäevade puhul avaldanud ajalehes tervitusi isiklikult enda poolt, lisades oma näopildi, mis nende arvates lõhnab valimiskampaania tegemise järele valla rahakoti arvel.

“Praktiliselt poolteist aastat kestev valimiskampaania koos tasuta lillede, šampanja, tervituste ja muude kingitustega täidab vaid vallavanema isiklikke ambitsioone, mitte volikogu ja vallaelanike ootusi,” seisab umbusalduses.

Enokile heidetakse ette kontrollimatut käitumist

Volikogu esimehe Teet Enoki puhul on aga umbusaldajatel öelda, et “üha hüsteerilisemaks ja kontrollimatumaks muutuv juhtimis- ja käitumisstiil ei ole kauem  vastuvõetav.  Vallavolikogu ei saa juhtida isik, kellel puudub võime toimuvaid protsesse analüüsida ja ette näha, rääkimata valda naeruvääristavast ebakompetentsusest ning juba krooniliseks muutunud pidevast volikogu ja vallavalitsuse pädevuse segiajamisest”.

Ühe näitena ebakompetentsusest tuuakse umbusalduses ära see, kui Enok tänavu kevadel pöördus rahandusministeeriumi poole küsimusega, missugused oleks Jõhvi võimalused liituda toona ministeeriumi kavandatud Suur-Alutaguse vallaga. “On kummastav, arusaamatu ja Jõhvi vallavolikogu esimehe täielikku ebakompetentsust kinnitav sellise sisuga päringu esitamine rahandusministeeriumile. Volikogu esimees võis ja pidi olema teadlik, et Jõhvi valla jaoks lõppes haldusreform sisuliselt 20.10.2016, kui Jõhvi Vallavolikogu, seda just Teet Enoki enda initsiatiivil ja eestvedamisel, otsustas vabatahtlikult lõpetada ühinemisläbirääkimised Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila vallaga.”  Haldusreformi puhul leitakse, et Enok on oma tegevusega diskrediteerinud Jõhvi volikogu ning tekitanud mittemõistmist nii naaberomavalitsustes kui vabariigi valitsuses.

Samuti viidatakse Enoki plaanile reorganiseerida või müüa vanurite hooldekodu ja sotsiaalmaja.

“Volikogu esimees asus isiklikult juba võimalikke teenusepakkujaid läbi helistama, külvates sellega järjekordselt segadust ja arusaamatust nii vallas kui ka naaberomavalitsustes. Õnneks suudeti sellele volikogu eestseisuses pidurid tõmmata ja volikogu esimehe poolt pädevussuhete järgimise vajadusele taas kord tähelepanu juhtida. On mõeldamatu ja jabur vahetult enne valimisi selliste kardinaalsete otsustuste tegemine, mille täideviimine ja vastutus jääks oktoobris valitava volikogu uue koosseisu moodustatava vallavalitsuse kanda.”

Ka Enokile tehtud etteheidete seas on koolidirektori vallandamise ümber toimunu.

“Paraku käib kogu sellest aktsioonist häirivalt ja aktiivselt läbi volikogu esimehe T. Enoki nimi, tema isiklikud nõudmised ning väljaütlemised, andes asjale poliitilise mõõtme ning osa õpetajate, lastevanemate ja õpilaste rahulolematuse ja usaldamatuse vallavõimude suhtes,” seisab umbusalduses.  Ka siin rõhutatakse, et Enok on muutnud vallavanem Easti ja kogu vallavalitsuse enda marionetiks ning ilma Enoki nõuannete ja nõudmisteta ei toimu ega otsustata vallavalitsuses midagi.

Umbusaldajad taotlevad, et volikogu esimees kutsuks umbusaldushääletusteks volikogu kokku 29. juunil, et see saaks toimuda enne suvepuhkuste aega. Enok ütles eile Põhjarannikule, et ta ei oska veel öelda, millal ta volikogu istungi kokku kutsub. Seadusest tulenevalt võib ta seda teha kuu aja jooksul.